Informacje o podmiocie

Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.

Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.

W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy, warsztaty, wystawy i animacje. Jesteśmy również organizatorami wydarzeń związanych z upowszechnianiem kultury, czytelnictwa oraz turystyki i rekreacji.

Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.

Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:

 • Centrum Kultury,
 • Biblioteki Publicznej,
 • Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.,
 • Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach;

Centrum Kultury

W zakresie szeroko rozumianej działalności kulturalnej przedmiotem działalności Centrum Kultury w szczególności jest:

 • Pobudzanie, rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców w różnych jej aspektach,
 • Organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów i spotkań oraz imprez tanecznych,
 • Prowadzenie działalności i usług wydawniczych,
 • Prowadzenie kółek i ognisk zainteresowań,
 • Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów życia kulturalnego,
 • Świadczenie usług w zakresie nagłaśniania imprez, dekoracji, przygotowanie do imprez,
 • Organizowanie imprez zleconych
 • Prowadzenie innej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na realizowanie celów Centrum Kultury,
 • Innego rodzaju działalność dotycząca szeroko rozumianej działalności kulturalnej, wypoczynku, turystyki i rekreacji.

Biblioteka Publiczna

W zakresie czytelnictwa przedmiotem działania Centrum Kultury w szczególności jest:

 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych odpowiadających zainteresowaniom i potrzebom mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • Przechowywanie, opracowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz ich wypożyczanie,
 • Współudział w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi czytelnictwa,
 • Stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,
 • Poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,
 • Prowadzenie działalności informatyczno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa, badanie potrzeb czytelniczych,
 • Współdziałanie z bibliotekami innych miejscowości i instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w tym zakresie,
 • Opracowywanie programów rozwoju biblioteki i czytelnictwa oraz kształtowania organizacji bibliotecznej w gminie,
 • Udzielanie bibliotekom szkolnym pomocy organizacyjnej, instrukcyjnej i metodycznej,
 • Podejmowanie innych działań zmierzających do zaspokajania potrzeb lokalnych w zakresie czytelnictwa.

Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.

W zakresie działania Izby Regionalnej przedmiotem działania Centrum Kultury w szczególności jest:

 • gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię, tradycję, sztukę Gminy oraz regionu,
 • prowadzenie działalności artystycznej upowszechniającej polską kulturę i sztukę,
 • gromadzenie informacji dotyczących historii regionu,
 • organizowanie lekcji, wykładów, spotkań i konkursów tematycznych,
 • urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych,
 • tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych – prezentacji multimedialnych itp.,
 • włączanie się w organizację pikników, rekonstrukcji i inscenizacji historycznych związanych z gminą przy okazji festynów, obchodów rocznic, itp.,
 • organizowanie innych form działalności kulturalnej, takich jak konkursy, spotkania autorskie oraz inne przedsięwzięcia (w tym plenerowe) promujące Izbę Regionalną i jej zbiory, a także promujące kulturę, sztukę i historię lokalną i polską.
 • współpracę z innymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, edukacyjnymi i pozarządowymi działającymi w gminie i poza gminą.

Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach

W zakresie wypoczynku, turystyki i rekreacji przedmiotem działania Centrum Kultury w szczególności jest:

 • Zarządzanie i nadzór nad obiektami rekreacyjnymi i nieruchomościami, stanowiącymi mienie gminne oraz oddanymi gminie do używania,
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej,
 • Współpraca z organizacjami sportowymi i innymi działającymi na rzecz rekreacji, wypoczynku i turystyki,
 • Organizowanie wycieczek, rajdów, zlotów,
 • Prowadzenie innych form działalności na rzecz wypoczynku, turystyki i rekreacji.

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt biuro@msvs.com.pl.

Przegląd rewizji: