Zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.

Celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem, w którym twórcy znajdą warunki do realizacji działań i spotkań z odbiorcami.

Pragniemy być otwartym miejscem. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem i sprzyjanie budowaniu więzi społecznych.

Cele i zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.:

1. Centrum Kultury Książ Wlkp. realizuje zadania w dziedzinie pobudzenia rozwoju i podnoszenia poziomu życia kulturalnego, rozpowszechniania i pobudzania potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym.

2. Prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie programu.

3. Podstawowym celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest nowoczesna organizacja działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej, z zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego.

4. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu czytelnictwa, udostępniania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

5. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu wypoczynku, turystyki i rekreacji.

Przegląd rewizji: