Zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.

Celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem, w którym twórcy znajdą warunki do realizacji działań i spotkań z odbiorcami.

Pragniemy być otwartym miejscem. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem i sprzyjanie budowaniu więzi społecznych.

Cele i zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.:

Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania:

1) kultury;

2) czytelnictwa;

3) turystyki i rekreacji.

  1. Do zadań Centrum w zakresie upowszechniania kultury należy:

1) edukacja kulturalna środowiska realizowana poprzez tworzenie i prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań, organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej,

2) opieka i patronat nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową opartą na kultywowaniu tradycji poprzez organizowanie zespołów artystycznych, zapewnienie pomocy merytorycznej oraz umożliwienie udziału w przeglądach, konkursach, festiwalach zarówno o charakterze lokalnym, ponadlokalnym jak i międzynarodowym,

3) koordynacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Książ Wlkp.,

4) organizowanie wydarzeń rozrywkowych rekreacyjnych, konferencji, wystaw, koncertów, festiwali,

5) działalność instruktorsko-metodyczna oraz konsultacyjna dla zespołów artystycznych, stowarzyszeń oraz placówek edukacyjnych,

6) współpraca i współdziałanie ze środowiskiem twórców i artystów, z organizacjami ich reprezentującymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury w formie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym realizacji projektów,

7) prowadzenie sprzedaży prac plastycznych, ceramicznych, rękodzieła artystycznego, fotograficznych, filmowych, książek i wydawnictw,

8) prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej,

9) zachowanie dziedzictwa historycznego Gminy Książ Wlkp.,

10) prowadzenie aukcji, kwest, loterii i akcji na cele charytatywne po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa,

11) podejmowanie działań na rzecz środowiska senioralnego poprzez diagnozowanie jego potrzeb, wspieranie inicjatyw senioralnych, w tym udostępnianie mienia Centrum na te cele, inicjowanie działalności „Uniwersytetu Entuzjastów Świata” na terenie Gminy Książ Wlkp. oraz ukierunkowywanie organizowanych wydarzeń pod kątem potrzeb i oczekiwań tego środowiska.

  1. Do zadań Centrum w zakresie upowszechniania czytelnictwa należy:

1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych odpowiadających zainteresowaniom i potrzebom mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) przechowywanie, opracowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz ich wypożyczanie,

4) współudział w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi czytelnictwa,

5) stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,

6) poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,

7) prowadzenie działalności informatyczno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa, badanie potrzeb czytelniczych,

8) współdziałanie z bibliotekami innych miejscowości i instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w tym zakresie,

9) opracowywanie programów rozwoju biblioteki i czytelnictwa oraz kształtowanie organizacji bibliotecznej w gminie,

10) udzielanie bibliotekom szkolnym pomocy organizacyjnej, instrukcyjnej i metodycznej.

  1. Do zadań Centrum w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji należy:

1) współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji w formie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym realizacji projektów,

2) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Gminy Książ Wlkp., w tym tworzenie odpowiedniej infrastruktury do rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz przeprowadzenie bieżących drobnych remontów obiektów budowlanych przekazanych Centrum w użytkowanie,

3) organizowanie wydarzeń turystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych,

4) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gminy Książ Wlkp.,

5) prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej oraz rekreacji w tym propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji, organizowanie wycieczek, rajdów i innych wydarzeń o charakterze rekreacyjnosportowym oraz turystyczno-krajoznawczym,

6) realizacja sezonu letniego na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach,

7) organizacja zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przegląd rewizji: