Deklaracja dostępnosci

Deklaracja Dostępności

 

Wstęp.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania
i publikowania Deklaracji Dostępności
. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia.

 

Zawartość Deklaracji Dostępności

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji
i aktualizacji itp.

 

Wstęp Deklaracji

Centrum Kultury Książ Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.ck-ksiazwlkp.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Aspekty techniczne

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu <html lang=”pl-PL”>
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – nie jest zagwarantowana na wszystkich podstronach
 • Pułapki klawiaturowe – brak
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) – brak
 • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane
 • Kontrast – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie aktualnie najnowszej przeglądarki internetowej.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania
  i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne
  i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

 

Aspekty informacyjne

Serwis zawiera teksty, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia i przeniesione z poprzedniej strony.

Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości
  w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne – grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome
  i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 • Pliki PDF, DOC itp. – PLIKI pdf są w naszym systemie dostępne, ale mamy ograniczoną ich ilość
 • Serwis nie zawiera dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów.
 • Serwis nie zawiera elementów, które wymagają dodatkowych czytników OCR
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon
  do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią, w której zostały wstawione linki
  do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane, aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości, jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku zawiera barierę architektoniczną i nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.  Na zewnątrz budynku znajduję się przestrzeń służąca do parkowania aut,
bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie posiada windy. Do siedziby instytucji prowadzi jedna klatka schodowa prowadząca
na pierwsze piętro.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak udogodnień architektonicznych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Brak tłumacza języka migowego

 

Mariola Kaźmierczak

Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp.

Przegląd rewizji: