NABÓR PRACOWNIKÓW

You are viewing an old revision of this post, from 20 grudnia 2018 o 12:59:16. See below for differences between this version and the current revision.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY

KSIĄŻ WLKP.

 

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

ANIMATOR KULTURY / INSTRUKTOR

Nazwa i adres jednostki: Centrum Kultury Książ Wlkp. ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.

Stanowisko: Animator kultury / Instruktor

 Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była  skazana   prawomocnym  wyrokiem  sądu   za   umyślne   przestępstwo   ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisk,
 • posiada wykształcenie średnie

Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, a także pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność,
 • prawo jazdy kat.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dokładne planowanie, kalkulacja i uzgadnianie z kierownictwem wszelkich form objętych zakresem działania,
 • organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw w realizacji pracy instytucji kultury,
 • nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w gminie,
 • nawiązanie kontaktu z amatorskim środowiskiem artystycznym działającym na terenie gminy Książ Wlkp.,
 • przestrzeganie przepisów wynikających z Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • prowadzenie polityki informacyjnej i reklamowej w zakresie swej działalności (afisze, plakaty, informacje w środkach masowego przekazu, Internet, itp.),
 • udział w inicjowaniu, programowaniu i organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej,
 • realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie, organizowanie i pomoc w realizacji zajęć świetlicowych organizowanych w formach: – kół i sekcji artystycznych (plastycznych, muzycznych itp.) – konkursów wiedzy, warsztatów, itp.,
 • udział w wykonywaniu wystaw i ekspozycji,
 • dokumentowanie swojej działalności.
 • udział w opracowywaniu planu rozwoju kulturalnego, dostosowany do potrzeb i zainteresowań społeczności gminy Książ Wlkp.
 • orientowanie się w potrzebach społeczności lokalnej dotyczących oświaty, kultury i rozrywki oraz adekwatne do tych potrzeb organizowanie życia kulturalnego;
 • aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowań kulturą, wspieranie inicjatyw w tym zakresie,
 • współorganizowanie imprez kulturalnych, festiwali, odczytów, wystaw, konkursów, festynów, itp.,
 • współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży poprzez wyszukiwanie interesujących miejsc godnych zwiedzenia dla różnych grup wiekowych,
 • współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych planowanych w regionie, a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność kulturalną na terenie gminy Książ Wlkp.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca wykonywana będzie w Centrum Kultury Książ Wlkp., a także w jednostkach jej podległych, na terenie całej gminy Książ Wlkp. (imprezy plenerowe, jednostki oświatowe, świetlice wiejskie),
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 • praca wymaga częstego kontaktu z klientami oraz z różnego rodzaju powiązanymi instytucjami,
 • stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
 • pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (12 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie – na potrzeby postępowania rekrutacyjnego – danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze ).

Dokumenty   aplikacyjne    można    składać    osobiście w Bibliotece Publicznej w Książu Wlkp.,  ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. lub przesłać na adres: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl do dnia
28 grudnia  2018r. (włącznie) w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy”

 Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kultury po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp. (http://bip.ck-ksiazwlkp.pl) w zakładce Nabór pracowników.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 612822616 lub e-mailem: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp.

                                                                                 /-/         Mariola Kaźmierczak

Przegląd rewizji:

Zmiany:

20 grudnia 2018 o 12:59:16Current Revision
Content
Skasowano: <h1 style="text-align: center;">DYREKTOR CENTRUM KULTURY</h1> Dodano:
Skasowano: <h1 style="text-align: center;">KSIĄŻ WLKP.</h1>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><strong>  </strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong> ogłasza</strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong>  </strong><strong>NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:</strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong>ANIMATOR KULTURY / INSTRUKTOR</strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><strong>Nazwa i adres jednostki: Centrum Kultury Książ Wlkp. ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.</strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><strong>Stanowisko: Animator kultury / Instruktor</strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><strong>  </strong><strong>Wymagania niezbędne:</strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;">Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:</p>  
Skasowano: <ul style="text-align: justify;">  
Skasowano: <li>posiada obywatelstwo polskie,</li>  
Skasowano: <li>ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,</li>  
Skasowano: <li>nie była  skazana   prawomocnym  wyrokiem  sądu   za   umyślne   przestępstwo   ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,</li>  
Skasowano: <li>cieszy się nieposzlakowaną opinią,</li>  
Skasowano: <li>posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisk,</li>  
Skasowano: <li>posiada wykształcenie średnie</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <h1 style="text-align: justify;">Wymagania dodatkowe:</h1>  
Skasowano: <ul style="text-align: justify;">  
Skasowano: <li>biegła znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,</li>  
Skasowano: <li>umiejętność samodzielnej organizacji pracy, a także pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność,</li>  
Skasowano: <li>prawo jazdy kat.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <h1 style="text-align: justify;">Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:</h1>  
Skasowano: <ul style="text-align: justify;">  
Skasowano: <li>dokładne planowanie, kalkulacja i uzgadnianie z kierownictwem wszelkich form objętych zakresem działania,</li>  
Skasowano: <li>organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw w realizacji pracy instytucji kultury,</li>  
Skasowano: <li>nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w gminie,</li>  
Skasowano: <li>nawiązanie kontaktu z amatorskim środowiskiem artystycznym działającym na terenie gminy Książ Wlkp.,</li>  
Skasowano: <li>przestrzeganie przepisów wynikających z Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,</li>  
Skasowano: <li>prowadzenie polityki informacyjnej i reklamowej w zakresie swej działalności (afisze, plakaty, informacje w środkach masowego przekazu, Internet, itp.),</li>  
Skasowano: <li>udział w inicjowaniu, programowaniu i organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej,</li>  
Skasowano: <li>realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży,</li>  
Skasowano: <li>inicjowanie, organizowanie i pomoc w realizacji zajęć świetlicowych organizowanych w formach: - kół i sekcji artystycznych (plastycznych, muzycznych itp.) - konkursów wiedzy, warsztatów, itp.,</li>  
Skasowano: <li>udział w wykonywaniu wystaw i ekspozycji,</li>  
Skasowano: <li>dokumentowanie swojej działalności.</li>  
Skasowano: <li>udział w opracowywaniu planu rozwoju kulturalnego, dostosowany do potrzeb i zainteresowań społeczności gminy Książ Wlkp.</li>  
Skasowano: <li>orientowanie się w potrzebach społeczności lokalnej dotyczących oświaty, kultury i rozrywki oraz adekwatne do tych potrzeb organizowanie życia kulturalnego;</li>  
Skasowano: <li>aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowań kulturą, wspieranie inicjatyw w tym zakresie,</li>  
Skasowano: <li>współorganizowanie imprez kulturalnych, festiwali, odczytów, wystaw, konkursów, festynów, itp.,</li>  
Skasowano: <li>współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży poprzez wyszukiwanie interesujących miejsc godnych zwiedzenia dla różnych grup wiekowych,</li>  
Skasowano: <li>współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych planowanych w regionie, a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność kulturalną na terenie gminy Książ Wlkp.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <h1 style="text-align: justify;">Warunki pracy na stanowisku:</h1>  
Skasowano: <ul style="text-align: justify;">  
Skasowano: <li>praca wykonywana będzie w Centrum Kultury Książ Wlkp., a także w jednostkach jej podległych, na terenie całej gminy Książ Wlkp. (imprezy plenerowe, jednostki oświatowe, świetlice wiejskie),</li>  
Skasowano: <li>praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,</li>  
Skasowano: <li>praca wymaga częstego kontaktu z klientami oraz z różnego rodzaju powiązanymi instytucjami,</li>  
Skasowano: <li>stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,</li>  
Skasowano: <li>pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (12 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <h1 style="text-align: justify;">Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:</h1>  
Skasowano: <ul style="text-align: justify;">  
Skasowano: <li>życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),</li>  
Skasowano: <li>list motywacyjny,</li>  
Skasowano: <li>oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego – danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze ).</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;">Dokumenty   aplikacyjne    można    składać    osobiście w Bibliotece Publicznej w Książu Wlkp.,  ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. lub przesłać na adres: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl do dnia  
Skasowano: <strong><u>28 grudnia  2018r. (włącznie</ u></strong><u>) </u>w zamkniętych kopertach z dopiskiem:</p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><strong> <em>„Nabór na wolne stanowisko pracy”</em> </strong></p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><strong> <em> </em></ strong>Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kultury po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp. (http://bip.ck- ksiazwlkp.pl) w zakładce <em>Nabór pracowników.</em></p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;">Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 612822616 lub e-mailem: <a href="mailto: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl" >dyrektor@ck- ksiazwlkp.pl</a></p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"></p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;">Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp.</p>  
Skasowano: <p style="text-align: justify;">                                                                                 /-/         Mariola Kaźmierczak</p>  

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.