Informacje o podmiocie

You are viewing an old revision of this post, from 2018-05-27 @ 14:42:49. See below for differences between this version and the current revision.

Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.

Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.

W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy i warsztaty. Jesteśmy również organizatorami imprez rozrywkowych jak: zabawy okolicznościowe, festyny, imprezy plenerowe.

Centrum Kultury Książ Wlkp. dysponuje salami: muzyczną, plastyczną, multimedialną oraz dużą. Dodatkowo wyposażone jest w pomieszczenia biurowe i kuchnię z zapleczem. Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.

Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:

Centrum Kultury
Biblioteki Publicznej
Izby Regionalnej
terenów rekreacyjnych w Jarosławkach

a) Centrum Kultury – realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy:

1) Programowanie, organizacja i realizacja imprez,

2) Organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury,

3) Organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością,

4) Wypracowywanie środków finansowych,

5) Planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,

6) Opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury,

7) Opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez,

8) Wspieranie inicjatyw kulturalnych,

9) Prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury,

10) Współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp.,

11) Współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi.

b) Do Biblioteki Publicznej należą:

1) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania:

a) Systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary;

b) Bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,

c) Pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,

d) Selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,

e) Osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru

2) Udostępnianie zbiorów – zadania:

a) Ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp.

b) Kącik czytelniczy w bibliotece,

c) Badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców

d) Organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,

e) Współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami

f) Bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków,

g) Udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,

h) Rozwijanie warsztatu informacyjnego,

i) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

j) Prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,

k) Opracowywanie materiałów dotyczących regionu.

3) Popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania:

a) Organizowanie spotkań autorskich,

b) Inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,

4) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki.

c) Do zadań Izby Regionalnej należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności:

1) Podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej,

2) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu.

d) Do zadań terenów rekreacyjnych w Jarosławkach należą:

1) Propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy,

2) Stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje,

3) Udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym,

4) Wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,

5) Realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością.

Przegląd rewizji:

Zmiany:

2018-05-27 @ 14:42:49Current Revision
Content
Skasowano: Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury. Dodano: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.</p>
Skasowano: Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności. Dodano: <p style="text-align: left;">Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.</p>
Skasowano: W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy i warsztaty. Jesteśmy również organizatorami imprez rozrywkowych jak: zabawy okolicznościowe, festyny, imprezy plenerowe. Dodano: <p style="text-align: left;">W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy, warsztaty, wystawy i animacje. Jesteśmy również organizatorami imprez kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych.</p>
Skasowano: Centrum Kultury Książ Wlkp. dysponuje salami: muzyczną, plastyczną, multimedialną oraz dużą. Dodatkowo wyposażone jest w pomieszczenia biurowe i kuchnię z zapleczem. Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców. 
 Dodano: <p style="text-align: left;">Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.</p>
Skasowano: Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z: Dodano: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:</p>
Skasowano: Centrum Kultury 
 Dodano: <ul style="text-align: left;">
 Dodano: <li>Centrum Kultury,</li>
Skasowano: Biblioteki Publicznej Dodano: <li>Biblioteki Publicznej,</li>
Skasowano: Izby Regionalnej 
 Dodano: <li>Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.,</li>
Skasowano: terenów rekreacyjnych w JarosławkachDodano: <li>Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach;</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <strong>Centrum Kultury</strong>
 Dodano: <p style="text-align: left;">W zakresie szeroko rozumianej działalności kulturalnej przedmiotem działalności Centrum Kultury w szczególności jest:</p>
 Dodano: <ul style="text-align: left;">
 Dodano: <li>Pobudzanie, rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców w różnych jej aspektach,</li>
 Dodano: <li>Organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów i spotkań oraz imprez tanecznych,</li>
 Dodano: <li>Prowadzenie działalności i usług wydawniczych,</li>
 Dodano: <li>Prowadzenie kółek i ognisk zainteresowań,</li>
 Dodano: <li>Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów życia kulturalnego,</li>
 Dodano: <li>Świadczenie usług w zakresie nagłaśniania imprez, dekoracji, przygotowanie do imprez,</li>
 Dodano: <li>Organizowanie imprez zleconych</li>
 Dodano: <li>Prowadzenie innej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na realizowanie celów Centrum Kultury,</li>
 Dodano: <li>Innego rodzaju działalność dotycząca szeroko rozumianej działalności kulturalnej, wypoczynku, turystyki i rekreacji.</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <strong>Biblioteka Publiczna</strong>
 Dodano: <p style="text-align: left;">W zakresie czytelnictwa przedmiotem działania Centrum Kultury w szczególności jest:</p>
 Dodano: <ul style="text-align: left;">
 Dodano: <li>Gromadzenie zbiorów bibliotecznych odpowiadających zainteresowaniom i potrzebom mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,</li>
 Dodano: <li>Przechowywanie, opracowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,</li>
 Dodano: <li>Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz ich wypożyczanie,</li>
 Dodano: <li>Współudział w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi czytelnictwa,</li>
 Dodano: <li>Stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,</li>
 Dodano: <li>Poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,</li>
 Dodano: <li>Prowadzenie działalności informatyczno- bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa, badanie potrzeb czytelniczych,</li>
 Dodano: <li>Współdziałanie z bibliotekami innych miejscowości i instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w tym zakresie,</li>
 Dodano: <li>Opracowywanie programów rozwoju biblioteki i czytelnictwa oraz kształtowania organizacji bibliotecznej w gminie,</li>
 Dodano: <li>Udzielanie bibliotekom szkolnym pomocy organizacyjnej, instrukcyjnej i metodycznej,</li>
 Dodano: <li>Podejmowanie innych działań zmierzających do zaspokajania potrzeb lokalnych w zakresie czytelnictwa.</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p style="text-align: left;"><strong>Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: left;">W zakresie działania Izby Regionalnej przedmiotem działania Centrum Kultury w szczególności jest:</p>
 Dodano: <ul style="text-align: left;">
 Dodano: <li>gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię, tradycję, sztukę Gminy oraz regionu,</li>
 Dodano: <li>prowadzenie działalności artystycznej upowszechniającej polską kulturę i sztukę,</li>
 Dodano: <li>gromadzenie informacji dotyczących historii regionu,</li>
 Dodano: <li>organizowanie lekcji, wykładów, spotkań i konkursów tematycznych,</li>
 Dodano: <li>urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych,</li>
 Dodano: <li>tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych – prezentacji multimedialnych itp.,</li>
 Dodano: <li>włączanie się w organizację pikników, rekonstrukcji i inscenizacji historycznych związanych z gminą przy okazji festynów, obchodów rocznic, itp.,</li>
 Dodano: <li>organizowanie innych form działalności kulturalnej, takich jak konkursy, spotkania autorskie oraz inne przedsięwzięcia (w tym plenerowe) promujące Izbę Regionalną i jej zbiory, a także promujące kulturę, sztukę i historię lokalną i polską.</li>
 Dodano: <li>współpracę z innymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, edukacyjnymi i pozarządowymi działającymi w gminie i poza gminą.</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <strong>Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach</strong>
Skasowano: a) Centrum Kultury - realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy:Dodano: <p style="text-align: left;">W zakresie wypoczynku, turystyki i rekreacji przedmiotem działania Centrum Kultury w szczególności jest:</p>
Skasowano: 1) Programowanie, organizacja i realizacja imprez, 
Skasowano: 2) Organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury, 
Skasowano: 3) Organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością, 
Skasowano: 4) Wypracowywanie środków finansowych, 
 Dodano: <ul style="text-align: left;">
 Dodano: <li>Zarządzanie i nadzór nad obiektami rekreacyjnymi i nieruchomościami, stanowiącymi mienie gminne oraz oddanymi gminie do używania,</li>
Skasowano: 5) Planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,Dodano: <li>Prowadzenie działalności informacyjno- promocyjnej,</li>
Skasowano: 6) Opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury, 
Skasowano: 7) Opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez, 
Skasowano: 8) Wspieranie inicjatyw kulturalnych, 
Skasowano: 9) Prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury, 
Skasowano: 10) Współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp., 
Skasowano: 11) Współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi. 
Skasowano: b) Do Biblioteki Publicznej należą: 
Skasowano: 1) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania: 
Skasowano: a) Systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary; 
Skasowano: b) Bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru, 
Skasowano: c) Pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu, 
Skasowano: d) Selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych, 
Skasowano: e) Osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru 
Skasowano: 2) Udostępnianie zbiorów - zadania: 
Skasowano: a) Ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp. 
Skasowano: b) Kącik czytelniczy w bibliotece, 
Skasowano: c) Badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców 
Skasowano: d) Organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom, 
Skasowano: e) Współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami 
Skasowano: f) Bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków, 
Skasowano: g) Udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym, 
Skasowano: h) Rozwijanie warsztatu informacyjnego, 
Skasowano: i) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 
Skasowano: j) Prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego, 
Skasowano: k) Opracowywanie materiałów dotyczących regionu. 
Skasowano: 3) Popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania: 
Skasowano: a) Organizowanie spotkań autorskich, 
 Dodano: <li>Współpraca z organizacjami sportowymi i innymi działającymi na rzecz rekreacji, wypoczynku i turystyki,</li>
Skasowano: b) Inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,Dodano: <li>Organizowanie wycieczek, rajdów, zlotów,</li>
Skasowano: 4) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki. 
Skasowano: c) Do zadań Izby Regionalnej należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności: 
Skasowano: 1) Podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej, 
Skasowano: 2) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu. 
Skasowano: d) Do zadań terenów rekreacyjnych w Jarosławkach należą: 
Skasowano: 1) Propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy, 
Skasowano: 2) Stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje, 
Skasowano: 3) Udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym, 
Skasowano: 4) Wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego, 
Skasowano: 5) Realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością. 
 Dodano: <li>Prowadzenie innych form działalności na rzecz wypoczynku, turystyki i rekreacji.</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p style="text-align: left;"><strong>  </strong><strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych:</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: left;">Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt <a href="mailto: biuro@msvs.com.pl" >biuro@msvs.com.pl.</a></p>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.