Informacje o podmiocie

You are viewing an old revision of this post, from 17 lipca 2018 o 10:17:28. See below for differences between this version and the current revision.

Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.

Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.

W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy, warsztaty, wystawy i animacje. Jesteśmy również organizatorami imprez kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych.

Centrum Kultury Książ Wlkp. dysponuje salami: muzyczną, plastyczną, multimedialną oraz dużą. Dodatkowo wyposażone jest w pomieszczenia biurowe i kuchnię z zapleczem. Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.

Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:

  • Centrum Kultury,
  • Biblioteki Publicznej,
  • Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.,
  • Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach;

a) Centrum Kultury – realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy:

1) programowanie, organizacja i realizacja imprez,

2) organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury,

3) organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością,

4) wypracowywanie środków finansowych,

5) planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,

6) opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury,

7) opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez,

8) wspieranie inicjatyw kulturalnych,

9) prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury,

10) współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp.,

11) współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi.

b) do Biblioteki Publicznej należą:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania:

a) systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary;

b) bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,

c) pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,

d) selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,

e) osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru

2) udostępnianie zbiorów – zadania:

a) ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp.

b) kącik czytelniczy w bibliotece,

c) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców

d) organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,

e) współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami

f) bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków,

g) udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,

h) rozwijanie warsztatu informacyjnego,

i) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

j) prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,

k) opracowywanie materiałów dotyczących regionu.

3) popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania:

a) organizowanie spotkań autorskich,

b) inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,

4) organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki.

c) do zadań Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp. należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności:

1) podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej,

2) podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu.

d) do zadań Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach należą:

1) propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy,

2) stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje,

3) udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym,

4) wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,

5) realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt biuro@msvs.com.pl.

Przegląd rewizji:

Zmiany:

17 lipca 2018 o 10:17:28Current Revision
Content
Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury. Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.
Bez zmian: Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności. Bez zmian: Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.
Bez zmian: W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy, warsztaty, wystawy i animacje. Jesteśmy również organizatorami imprez kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych. Bez zmian: W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy, warsztaty, wystawy i animacje. Jesteśmy również organizatorami imprez kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych.
Skasowano: Centrum Kultury Książ Wlkp. dysponuje salami: muzyczną, plastyczną, multimedialną oraz dużą. Dodatkowo wyposażone jest w pomieszczenia biurowe i kuchnię z zapleczem. Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.  Dodano: Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.
Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z: Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Centrum Kultury,</li> Bez zmian: <li>Centrum Kultury,</li>
Bez zmian: <li>Biblioteki Publicznej,</li> Bez zmian: <li>Biblioteki Publicznej,</li>
Bez zmian: <li>Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.,</li> Bez zmian: <li>Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.,</li>
Bez zmian: <li>Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach;</li> Bez zmian: <li>Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach;</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: a) Centrum Kultury - realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy: Bez zmian: a) Centrum Kultury - realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy:
Bez zmian: 1) programowanie, organizacja i realizacja imprez, Bez zmian: 1) programowanie, organizacja i realizacja imprez,
Bez zmian: 2) organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury, Bez zmian: 2) organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury,
Bez zmian: 3) organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością, Bez zmian: 3) organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością,
Bez zmian: 4) wypracowywanie środków finansowych, Bez zmian: 4) wypracowywanie środków finansowych,
Bez zmian: 5) planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury, Bez zmian: 5) planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,
Bez zmian: 6) opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury, Bez zmian: 6) opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury,
Bez zmian: 7) opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez, Bez zmian: 7) opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez,
Bez zmian: 8) wspieranie inicjatyw kulturalnych, Bez zmian: 8) wspieranie inicjatyw kulturalnych,
Bez zmian: 9) prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury, Bez zmian: 9) prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury,
Bez zmian: 10) współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp., Bez zmian: 10) współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp.,
Bez zmian: 11) współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi. Bez zmian: 11) współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi.
Bez zmian: b) do Biblioteki Publicznej należą: Bez zmian: b) do Biblioteki Publicznej należą:
Bez zmian: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania: Bez zmian: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania:
Bez zmian: a) systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary; Bez zmian: a) systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary;
Bez zmian: b) bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru, Bez zmian: b) bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,
Bez zmian: c) pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu, Bez zmian: c) pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,
Bez zmian: d) selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych, Bez zmian: d) selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,
Bez zmian: e) osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru Bez zmian: e) osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru
Bez zmian: 2) udostępnianie zbiorów - zadania: Bez zmian: 2) udostępnianie zbiorów - zadania:
Bez zmian: a) ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp. Bez zmian: a) ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp.
Bez zmian: b) kącik czytelniczy w bibliotece, Bez zmian: b) kącik czytelniczy w bibliotece,
Bez zmian: c) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Bez zmian: c) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców
Bez zmian: d) organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom, Bez zmian: d) organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,
Bez zmian: e) współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami Bez zmian: e) współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami
Bez zmian: f) bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków, Bez zmian: f) bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków,
Bez zmian: g) udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym, Bez zmian: g) udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,
Bez zmian: h) rozwijanie warsztatu informacyjnego, Bez zmian: h) rozwijanie warsztatu informacyjnego,
Bez zmian: i) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, Bez zmian: i) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
Bez zmian: j) prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego, Bez zmian: j) prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,
Bez zmian: k) opracowywanie materiałów dotyczących regionu. Bez zmian: k) opracowywanie materiałów dotyczących regionu.
Bez zmian: 3) popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania: Bez zmian: 3) popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania:
Bez zmian: a) organizowanie spotkań autorskich, Bez zmian: a) organizowanie spotkań autorskich,
Bez zmian: b) inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców, Bez zmian: b) inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,
Bez zmian: 4) organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki. Bez zmian: 4) organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki.
Bez zmian: c) do zadań Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp. należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności: Bez zmian: c) do zadań Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp. należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności:
Bez zmian: 1) podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej, Bez zmian: 1) podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej,
Bez zmian: 2) podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu. Bez zmian: 2) podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu.
Bez zmian: d) do zadań Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach należą: Bez zmian: d) do zadań Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach należą:
Bez zmian: 1) propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy, Bez zmian: 1) propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy,
Bez zmian: 2) stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje, Bez zmian: 2) stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje,
Bez zmian: 3) udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym, Bez zmian: 3) udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym,
Bez zmian: 4) wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego, Bez zmian: 4) wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,
Bez zmian: 5) realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością. Bez zmian: 5) realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością.
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych:</strong> Bez zmian: <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych:</strong>
Bez zmian: Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt <a href="mailto: biuro@msvs.com.pl" >biuro@msvs.com.pl.</a> Bez zmian: Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt <a href="mailto: biuro@msvs.com.pl" >biuro@msvs.com.pl.</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.