Informacje o podmiocie

Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.

Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.

W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy, warsztaty, wystawy i animacje. Jesteśmy również organizatorami imprez kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych.

Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.

Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:

  • Centrum Kultury,
  • Biblioteki Publicznej,
  • Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.,
  • Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach;

a) Centrum Kultury – realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy:

1) programowanie, organizacja i realizacja imprez,

2) organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury,

3) organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością,

4) wypracowywanie środków finansowych,

5) planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,

6) opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury,

7) opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez,

8) wspieranie inicjatyw kulturalnych,

9) prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury,

10) współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp.,

11) współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi.

b) do Biblioteki Publicznej należą:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania:

a) systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary;

b) bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,

c) pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,

d) selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,

e) osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru

2) udostępnianie zbiorów – zadania:

a) ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp.

b) kącik czytelniczy w bibliotece,

c) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców

d) organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,

e) współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami

f) bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków,

g) udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,

h) rozwijanie warsztatu informacyjnego,

i) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

j) prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,

k) opracowywanie materiałów dotyczących regionu.

3) popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania:

a) organizowanie spotkań autorskich,

b) inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,

4) organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki.

c) do zadań Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp. należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności:

1) podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej,

2) podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu.

d) do zadań Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach należą:

1) propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy,

2) stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje,

3) udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym,

4) wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,

5) realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt biuro@msvs.com.pl.

Przegląd rewizji: